"Car" Putin inwestorem roku? Czego mozemy sie od niego nauczyc ?

http://www.globalresearch.ca/grandmaster-putins-trap-russia-is-selling-oil-and-gas-in-exchange-for-physical-gold/5421567

Światło dzienne ujrzały ciekawe doniesienie odnośnie obecnie trwającego krachu Rosyjskiej giełdy.
Mianowicie jeśli doniesienia te są prawdziwe to “Car” zrobił interes życia pozwalając rublowi się zdeprecjonować i po czym skupić akcje oraz obligacje za bezcen.
Papiery wartościowe które jeszcze przez paniką były śmiesznie tanie o czym wspominał min. Independenttrader oraz Albert Rokicki z bloga Longterm.pl, a do tego płaca naprawdę fajne dywidendy.

Artykuł porusza również kolejne ciekawe aspekty o których nie mówi mainstreamowa telewizja.
- Skup złota na masową skalę przez Rosje, która w zeszłym roku kupiła go więcej niż cały świat bez Chin razem wzięty. Jeśli doliczymy do tego Platynę której Rosja produkuje około 20-30% oraz pokrewny Platynie Pallad - którego 41% światowej produkcji ma Norylski Nikiel a za Gorbaczowa produkowano z niego monety kolekcjonerskie. To można łatwo dojść do wniosku że rezerwy kruszcowe Rosji są na tyle już duże aby związać z kruszcem walutę w razie potrzeby i wypiąć się na Jankesów. Tym bardziej że w przeciwieństwie do Kaddafiego Rosja ma się czym bronić.

- Uran - Rosja z Kazahstanem ma aż 40% jego produkcji, a nadal jest to ważny surowiec energetyczny. Dodatkowo Rosja ze swoich reaktorów atomowych sprzedaje min. Pluton czy Kaliforn, Zaistniała sytuacja daje możliwość kreowania podaży na tym rynku i ustalania cen.

Oczywiście maintreamowa telewizja w Polsce uzna Putina za diabła, psychopatę czy innego degenerata kompletnie przy tym ignorując fakty z których można się wiele nauczyć. Chociaż jeśli dane się potwierdzą to Putin uzyska odemnie tytuł inwestora roku 2014 ;-)

Ok a co my możemy w tej sytuacji zrobić?
Przede wszystkim szukać róźnorodnych i alternatywnych źródeł informacji, np sytuację ekonomiczną Rosji nie raz dobrze przewidywał Pan Andrzej Szczęśniak. Newsy zamieszczamy też na naszym fanpage.

Po drugie uczyć się od najlepszych (choćby od powyższego casusu “Cara”) i pracować nad swoją wiedzą i nawykami by nie tracić niepotrzebnie pieniędzy.

Po trzecie możemy spekulacyjnie wejść w fundusz akcji Rosyjskich, w Polsce prowadzą je Quercus i Investors, nie brakuje też tańszych (prowizyjnie) zachodnich ETFów niestety denominowanych w USD a nie PLN. Oczywiście to inwestycja obarczona dużym ryzykiem, bo nie wiadomo czy Car nie wywoła jeszcze jednej małej paniki na RTS aby np. zdjąć kilka spółek z giełdy.

To by było na tyle, jakieś opinie czy pytania ? Jak chcesz to zostaw w komentarzu ;-)

————————————————————————————————
Transcript to English

http://www.globalresearch.ca/grandmaster-putins-trap-russia-is-selling-oil-and-gas-in-exchange-for-physical-gold/5421567

Daylight saw an interesting report in respect of the ongoing collapse of the Russian stock market.
Namely, if these reports are true that “Tzar” made a life interest allowing the ruble to depreciate and then focus on stocks and bonds for next to nothing.
Securities that have the panic were ridiculously cheap as stated min. Independenttrader and Albert Rokicki Longterm.pl blog, and for that pay dividends really cool.

The article focuses on the more interesting aspects of which do not speak the mainstream television.
- Purchase of gold on a massive scale by Russia, which last year bought it more than the entire world without China together taken. If we add to this Platinum which Russia produces about 20-30% and related to Platina Palladium - where 41% of world production is Norilsk Nickel and Gorbachev produced callectable coins with it. It can easily come to the conclusion that the ore reserves of Russia are already big enough to tie the bullion currency if necessary and push the Yankees. The more that unlike Gaddafi Russia has something to defend - Huge Army with Nukes.

- Uranium - Russia Kazakhstan has as many as 40% of its global production, and continues to be an important source of energy. In addition, Russia for its nuclear reactors sells eg. Pluto and Californium, The situation gives the opportunity to create supply on the market and the pricing.

Of course mainstream television in Poland considers Putin as a the devil, as a psychopath or other degenerate. Completely while ignoring the facts from which you can learn a lot. Although if the data will be confirmed Putin investor will receive from me the title The best Investor of 2014 ;-)

Ok and what we can do in this situation?
First of all, seek a diverse and alternative sources of information, such as the economic situation in Russia is not well predicted time Andrzej Szczęśniak. Financial news are also presented on our fanpage.

Second, learn from the best (even if the above casus “Tzar”) and work on our knowledge and habits.

Thirdly, we speculatively enter the Russian equity fund in Poland are led by Quercus and Investors, there are also cheaper (commission) Western ETFs unfortunately denominated in US dollars rather than PLN. Of course this investment has high risk, because it is not known whether the Tzar will not cause panic one more time example on RTS to buy nationalize some companies listed on the Moscow stock exchange.

That would be enough for any feedback or questions? How do you want to leave a comment ;-)


EDIT: Pojawiły się dowody potwierdzające moje przypuszczenia ;-)
http://pulsinwestora.pb.pl/4020181,57154,bloomberg-kolesie-putina-zarabiali-wiedzac-co-sie-stanie