My ideas how to analyze companies and sectors

Ostatnio po obronie mam więcej czasu, więc oprócz projektu związanego z bankowością korporacyjną, wziąłem się za kilka analiz, z czego dwie są bliskie ukończenia. Patrząc na poprzednie moje “dzieła” stwierdziłem, że były zbyt przydługie i za mało jednoznaczne, więc w wolnej chwili rozpisałem szkice punktów do własnych analiz spółek i sektorów. Poniżej się nimi podzielę, od razu zaznaczam, że to wersja przedwstępna i będę dążył do ich zmniejszenia i uproszenia. (w nawiasach waga wskaźnika)


Analiza Spółki:
Otoczenie konkurencyjne spółki:

1) Historia - jak spółka w przeszłości radziła sobie z problemami finansowymi, zmianą otoczenia rynkowego, prawnego, makro itd. Czy miała w przeszłości jakieś sukcesy? (Niska)

2) Marketing i portfolio produktowe - Czy spółka skutecznie się promuje? Kto jest klientem docelowym? Czy jest znana, szanowana i umie dotrzeć do konsumenta? Czy skupia się na jednym sektorze produktowym, czy go dywersyfikuje? Czy umie wprowadzać innowacje w swoich produktach i nokautować tym konkurencje :D ? (Bardzo Wysoka)


*Kapitał ludzki i metody zarządzania (update)

3) Sektor - Główni i lokalni konkurenci? Jak odbywa się w tym sektorze walka o klienta?  Czy istnieje duże ryzyko prawne i systemowe sektora? Czy jest ekspozycja na ryzykowne rynki? Czy wyniki spółki nie są zależne od cen surowców bądź czynników makro jak stopy procentowe? SWOT (Wysoka)

Struktura menadżersko-właścicielska:

4)  Zarząd spółki - jak w przeszłości sobie radzili z problemami i czy nie chowają głowę w piasek? Czy są nastawieni długoterminowo i na inwestycje? Czy są uczciwi?  Czy mają wizję i ją realizują? Czy nie ma czarnych owiec wśród nich? Czy ich za często nie zmieniają? Jaki sposób zarządzania prowadzi spółka? Programy motywacyjne  (NAJWYŻSZA)

5) Właściciele spółki - Komunikacja z akcjonariatem i jej, jakość? Freefloat, skład i jakość akcjonariatu. Czy nie odjebali jakiejś grubej akcji na niekorzyść akcjonariuszy mniejszościowych? Czy sypią akcjami? Częstość transakcji insiderów? Skład rady nadzorczej (Wysoka)


6) Operacje na akcjach, wszelkie emisje, splity (Bardzo wysoka)

Część Finansowa:


7) Dynamika Przychodów, zysków, przepływu finansowego operacyjnego, dywidend i kosztów (Wysoka)

8) Zadłużenie spółki w tym jego struktura i szybkość narastania, wskaźniki zadłużenia, WACC (Bardzo wysoka)


9) Marże: ROA, ROE, ROS, Netto, Brutto i ich porównanie względem sektora (Wysoka)

10) Wskaźniki operacyjne spółki tj. rotacje zapasów należności aktywów itd. Porównanie względem sektora (Wysoka)


11) Struktura bilansu i innych przepływów pieniężnych, opinie biegłego (Średnia)

12) Wycena wskaźnikowa (średnia), DCF/FCFF itd. (niska)


Sytuacja techniczna i inwestycyjna wokół spółki:

13) Analiza techniczna - aktualne trendy średnio i długoterminowe, wskaźniki techniczne macd, rsi, obv, płynność obrotu, średnie kroczące, korelacje z innymi aktywami/indeksami? Ryzyko kursu i obsunięcia kapitału (NAJWYŻSZA)


14) Attitude inwestorów wokół spółki (niskie chyba, że jest spekulacyjna to wysokie)

15) Other issues - inne ważne wydarzenia wokół spółki zazwyczaj na minus np. noty biegłego, skandale korporacyjne, nietypowy sposób księgowania ,dodatkowe czynniki ryzyka itd. (Bardzo wysoka)Analiza Sektorowa:

1) Wpływ sektora na całą gospodarkę (średnia) i wpływ danych makro na sektor (Wysoka)

2) Podział i charakterystyka sektorów branży (w tym bariera wejścia/wyjścia) (Wysoka)


3) Zależności sektorowe: Siła negocjacyjna odbiorców i dostawców, sposób kredytowania się zależność od: surowców, energii, regulacji prawnych, wyspecjalizowanego personelu,  innych sektorów itd. (Najwyższa)

4) Główne Ryzyka i słabości branży (Bardzo wysoka)


5) Szanse i silne strony sektora w tym jego historia(średnia)

6) Rentowności, dynamika wzrostu, zadłużenie i wyniki sektora na giełdzie (Bardzo wysoka)


7) Cykliczność, krachy w sektorze, obsunięcia kapitału (Wysoka)

8) Other issues (Wysoka)


——————————————————————————-
Transcript in englishRecently after  pass the bachelor degree I have had more time, apart from my project related with corporate banking, so I have started to making few analyses whereof two are close to finish. Glancing over my last “works” I have ascertained that they were too long and ambiguous, thus during my spare time I had been making my bullet points to analyzing companies and sectors. Below I share them, straightaway I point out that this is a preliminary version and I am going to reduce and simplify it.  (wages values in brackets)

Company analysis:
The competitive environment of the company:

1) History - how the company grappled with the past financial problems , changes in the market, legal , macro surroundings etc. Did they have any success in the past ? (Low)

2) Marketing and product portfolio - Does the company can effectively pitch ? Who is their target customer ? Has it known, respected and know how to reach the consumer? Do they focus on one type of products whether diversifies portfolio ? Do they know how to innovate in their products and how to bear their competitors: D ? (Very High)


3) Sector - Major and local competitors? How in this sector companies fight for the customer?  Is there a large legal and systemic sector risk? Are they exposure to risky markets? Are the company’s results are not dependent on commodity prices or macro factors like interest rates? SWOT (High)

Management - ownership structure:

4) Board of Directors - as in the past they did face with the problems and whether or not hide their heads in the sand? Are there long-term oriented and invests in company equity? Are they honest? Have they had a vision and realizing it? Are there any black sheep among them? Are they often do change? How the company is managed ? Motivational programs (HIGH)

5) The owners of the company - Communication with shareholders, and what is it quality? Free float, the composition and quality of the shareholders. Have they ever done something bad against the minority shareholders? Have they emitted shares? Frequencies of transactions lead by insiders? Supervisory board composition (High)


6) Operations on the shares, have been any new emissions? Splits (Very high)


The financial part:

7) Dynamics of:  Revenue, profits, operating cash flow, dividends and expenses (High)

8) Debt of the Company including its structure and rate of rise, WACC (Very High)


9) Margins: ROA, ROE, ROS, Net, Gross and theirs compared with the sector averages (High)

10) Company’s Operational Indicators i.e. rotations of liabilities (debts), asset, reserves, etc. in compared with sector average (High)


11) The structure of the balance sheet and other Cash Flows auditors’ opinion (Medium)

12) Valuation Ratios (average), DCF / FCFF, etc. (low)

The technical situation and investment around the company:

13) Technical Analysis – current medium and long-term trends, technical indicators macd, rsi, obv, liquidity of trading, moving averages, correlations with other asset / indexes, slides of capital and price exchange risk (HIGHEST)


14) Attitude of investors around the company (low unless there is Speculation Company then is high)

15) Other issues - other important events around the company usually minus e.g. Auditors’ notes, corporate scandals, an unusual accounting policy, additional risk factors, etc. (Very High)


Sector Analysis:
1) The impact of the sector on the gross economy (average), and the impact of the macro indicators on sector (High)


2) Classification and characteristics of the subsectors including the entry / exit barrier (High)

3) Sector dependencies: Power negotiating customers and suppliers, the way of crediting, the dependence of: commodities, energy, regulations, specialized staff, other sectors etc. (Highest)


4) The main risks and weaknesses of the sector (very high)

5) Opportunities and strengths of the sector including its history (average)


6) Profitability, growth, debt and sector scores in the stock market (very high)

7) Cyclical, sector collapses, slides of capital (High)


8) Other issues (High)